Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Strona polus.media to platforma reklamowa.

Używając tej strony (również podczas okresu próbnego), Klienci Polus automatycznie potwierdzają, że zgadzają się na ustanowione Warunki. Jeśli ktoś nie zgadza się na Warunki podane poniżej, to zaleca się opuszczenie tej strony.

Podane warunki to wytyczne dla każdego z użytkowników. Polus może je zmieniać bez powiadamiania swych klientów osobiście przez żaden z kanałów komunikacyjnych, ale poprzez ogłaszanie uaktualnień na stronie. Jeśli Użytkownik przechodzi dalej, zakłada się, że jest on świadom wszelkich możliwych zmian.

Konto

By móc się zarejestrować na polus.media i stworzyć konto, osoba musi mieć ukończone co najmniej 18 lat albo jeśli osoba jest rezydentem kraju, którego prawa pozwalają im używać usług strony, po osiągnięciu innego wieku. Posiadając konto na polus.media, właściciel konta potwierdza, że będzie postępował zgodnie z obowiązującymi Warunkami. Właściciel konta jest całkowicie odpowiedzialny za czynności, które dokonywane są na koncie. Osoba reprezentujące osobę prawną uważana jest za prawnego reprezentanta.

Stworzenie konta wymaga podania adresu email. By zalogować się, wymagane będzie hasło, dane kontaktowe i dane płatnościowe. Rejestrując się na stronie, użytkownik potwierdza, że robi to samowolnie i że nikt inny nie ma dostępu do ich adresu email. W żadnym wypadku Użytkownik nie powinien przekazywać hasła osobom trzecim. W wypadku, gdyby ktoś uzyskał dostęp do Twojego hasła lub konta, powinieneś natychmiast poinformować o tym przedstawicieli strony. Klienci Polus powinni utrzymywać wszystkie informacje prywatne ze strony w ścisłej tajemnicy.
Firma zastrzega sobie prawo do nieakceptowania niektórych nazw użytkownika, które uzna za niestosowne, bez podania wyjaśnienia.
W wypadku dowolnego naruszenia zasad konto zostanie wymazane, a rejestracja anulowana.

Polus zastrzega sobie prawo do anulowania Twojego konta lub ograniczenia dostępu do niego. Podstawą do tego mogą być złamania obowiązujących ustaleń, podanych w Warunkach Użytkowania, takich jak płatności, brak dowodów weryfikacji i identyfikacji itp. W ten sposób, działania użytkownika uznawane są jako fałszywe i zagrażające bezpieczeństwu strony i jej klientów.

Statystyki

Interaktywne raporty są wydawane raz na miesiąc. W innych wypadkach ruch użytkownika mierzony jest za pomocą standardowych sposobów.

Interakcje na polus.media podporządkowane są prawu obowiązującemu w Stanach Zjednoczonych.

Ograniczona licencja użytkowania:

Użytkownicy polus.media są uprawnieni do używania strony do celów reklamowych. Inne czynności komercyjne są zakazane. Reklamodawcy nie mają prawa przekazywać swej licencji innym osobom. Licencja użytkowania ograniczona jest swymi warunkami.

Firma rezerwuje sobie prawo do zakończenia, jeśli Użytkownik narusza dowolne z postanowień, odnoszących się do wspomnianych Warunków, niekoniecznie informując o swojej decyzji.

Polus rezerwuje sobie inne prawa, tutaj niewspomniane.

Zasady i ograniczenia:

Rejestracja implikuje potwierdzenie, że użytkownicy zapoznali się z następującymi:

• Statystyki kompilowane przez polus.media mogą być poprawiane w wypadku błędu w postępowaniu, niewłaściwych kliknięć itp.). Dane statystyczne są zazwyczaj kalkulowane parokrotnie w ciągu dnia.

• Użytkownicy powinni informować nas emailem o chęci zamknięcia obecnego konta;

• Czynności płatnicze użytkowników komunikowane są postami na stronie lub emailami do Użytkowników

Właściciele kont zgadzają się:

• Nie naruszać zasad podanych na stronie.

• Zachowywać się zgodnie z obowiązującymi prawami, regulującymi działania marketingowe, dotyczące finansów i reklamodawstwa, konkurencji oraz dbania o podstawowe prawa człowieka (dyskryminacja w każdym aspekcie).

• Nie uczestniczyć w żadnej zakazanej działalności ekonomicznej lub oszustwach (piramidy finansowe, podrabiane dobra, łańcuszki, itp.).

• Nie łamać praw dotyczących patentów, licencji, praw intelektualnej własności, jak również prywatności.

• Nie ujawniać poufnych danych, by spełnić zobowiązania wobec strony;

Reklamodawcy są zobowiązani wymazać swe produkty, jeśli:

• zawierają informacje sprzeczne z obowiązującym prawem i można je uznać za brutalne, groźne, pornograficzne;

• naruszają lub poniżają prawa człowieka;

• są mylące lub nieprawdziwe w jakikolwiek sposób.

UŻYTKOWNICY NIE MOGĄ:

• Zbierać danych osobistych innych Użytkowników, chyba że otrzymają od nich zgodę na to, oraz używać tych informacji do celów komercyjnych, w tym celów marketingowych.

• Publikować materiałów zawierających usługi seksualne, czy jakiekolwiek inne ograniczone do konkretnej grupy wiekowej.

• Polepszać kliknięcia w dowolny fałszywy sposób (manualny lub automatyczny).

• Tworzyć nowe konto na polus.media, gdy poprzednie zostało usunięte za łamanie zasad strony.

• Falsyfikować treść, by ukryć źródła informacji publikowanych na polus.media.

• Zmieniać oprogramowanie i technologię, próbować uzyskać kod źródłowy polus.media i otrzymywać podobne źródła, w oparciu o dane uzyskane podczas odwiedzania strony.

• Uszkadzać, zakłócać, niszczyć oprogramowanie i sprzęt strony za pomocą wirusów.

Prawa autorskie

Wszystkie informacje na polus.media, projekt i grafika należy tylko do Polus i chronione jest prawami własności. Kopiowanie, reprodukowanie ich w dowolny sposób jest nielegalne i będzie karane odpowiednimi prawami.

Treść reklam

Polus nie weryfikuje treści publikowanych przez Reklamodawców. Oni sami muszą sprawdzić swe informacje w poszukiwaniu błędów i podniesieniu jakości treści przed jej opublikowaniem. Reklamodawcy jako jedyni są winni błędów lub ryzyka wynikającego z ich reklam.

Linki do stron zewnętrznych

Treść Polus.media może zawierać linki do stron zewnętrznych. Firma nie odpowiada za treść lub działania stron trzecich. Możesz wybrać niewchodzenie w linki do źródeł zewnętrznych i rozumiesz, że przeglądanie treści oferowanych przez takie linki może nieść za sobą pewne niebezpieczeństwa.

Straty

Użytkownicy są zobowiązani pokryć wszystkie straty poniesione przez Polus, wynikające z niewłaściwego użytkowania strony lub programów, użytkowania strony, by łamać jej zasady, naruszać Postanowienia Warunków Użytkowania.

Postanowienia Płatnościowe

Użytkownicy polus.media podają swe prawdziwe imię i nazwisko w swym koncie. Będą one używane do płatności i powinny się zgadzać z tymi na karcie bankowej. Wszelkie niezgodności poskutkują odrzuceniem prośby płatności. Polus nie będzie płacił podmiotom trzecim.

Płatności dla Webmasterów (Publikujących) są transferowane cotygodniowo na ich konta bankowe lub karty. Minimalna wypłata wynosi 20 USD, dostępne waluty to USD i EUR. Jeśli suma jest niewystarczająca, to zostanie ona dodana do następnego okresu rozliczeniowego. Firma może zmienić okresy rozliczeniowe wedle własnych potrzeb. Polus nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w przetwarzaniu płatności przez banki. Opłaty bankowe płacone są przez otrzymującego, o ile takowe będą miały miejsce.

Postępowanie i czynności webmasterów powinny współgrać z zasadami Polus. W wypadku naruszeń płatności mogą zostać opóźnione, odrzucone, albo przejęte na poczet karty za niewłaściwe postępowanie. Prośba powinna zostać wysłana z emaila kontaktowego, podanego podczas rejestracji, inne emaile nie będą brane pod uwagę. W wypadku, gdyby Użytkownik zmienił email kontaktowy, powinno to zostać zgłoszone stronie poprzez email kontaktowy na 3 dni przed datą zmiany.

Polus nie jest odpowiedzialny za opłacanie podatków od płatności otrzymywanych od strony przez Webmasterów. Webmasterzy jako jedyni są za to odpowiedzialni. W niektórych wypadkach powinna być udostępniona dokumentacja podatkowa.

Firma Polus ponosi odpowiedzialność za obliczanie statystyk i płatności.

Polityka refundacji

Reklamodawcy mogą ubiegać się o refundację. Mogą skontaktować się ze stroną pisemnie, jeśli ich sytuacja jest taka, jak w przypadkach wskazanych poniżej:

• Ich kampania reklamowa nie wystartowała ze względu na problemy prawne, niewłaściwą jakość publikowanych materiałów, albo inne przyczyny, które Firma uzna za właściwe.

• W wypadku, gdyby Reklamodawca uznał za konieczne porzucenie kampanii, powinien skontaktować się ze stroną pisemnie, powiadamiając o swych intencjach zamknięcia reklam i przerwania kampanii.

Refundacja obejmie tylko niezużyte pieniądze. Będzie to kalkulowane na podstawie statystyk polus.media.

Prośba może być dokonywana tylko z emaila kontaktowego, który został użyty podczas rejestracji.

W wypadku naruszeń Warunków Użytkowania, wszystkie prośby o refundację zostaną odrzucone.

Wyjaśnienie

Polus nie ponosi odpowiedzialności za przerwy związane z problemami z obsługą strony. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu webmasterów do ich kont lub blokowania ich, jeśli podejrzewa, że łamią zasady przedstawione w regułach strony. W tym wypadku również i wszelkie płatności zostaną zawieszone.

Jedyne prawidłowe statystyki to te dostarczane przez system raportowania polus.media.

Siła Wyższa

Strony nie będą odpowiedzialne za niemożność wypełnienia swych zobowiązań, jeśli o interakcję na polus.media chodzi, związane z okolicznościami, które nie zależą od nich w wypadku wydarzeń siły wyższej: katastrofy naturalne dowolnego rodzaju (powodzie, pożary, huragany, trzęsienia ziemi), wypadki, wydarzenia polityczne, wojny, uderzenia, czy inne okoliczności pozostające poza ich kontrolą.

Polus może wprowadzać poprawki lub zmieniać obecne Warunki Użytkowania. Stają się one obowiązujące po opublikowaniu na stronie. Oczekuje się, że wszyscy użytkownicy będą regularnie sprawdzać stronę, szukając ewentualnych zmian w zasadach.